Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

XXXVII sesja Rady Powiatu w Olkuszu odbyła się w środę 5 września 2018 r. Sesja rozpoczęła się przedstawieniem „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2018r.” oraz
„Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego według stanu na 30.06.2018r.”
Z porządku obrad została wycofana uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Olkuskiego. W jej miejsce wprowadzono dwa punkty:
"Omówienie bieżącej sytuacji związanej z odpadami zgromadzonymi na terenie Klucz Osady" oraz
"Projekt uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu".
Wszystkie uchwały zostały przez Radnych przyjęte. Oprócz w/w były to uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.; wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego; wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r. (Nadleśnictwo); zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2018 roku; wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej
w Bolesławiu, znajdującej się w ciągu drogi nr 1068K (Sławków – Krzykawa – Bolesław); obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu; obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu; przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za pierwsze półrocze 2018 roku; ustanowienia kierunku działań Zarządu Powiatu w Olkuszu w zakresie najmu lokalu będącego własnością Powiatu Olkuskiego na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu. Przyjęto również sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.