Starosta Olkuski prowadzący ewidencję stowarzyszeń zwykłych na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 i art. 40a ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach informuje, że zgodnie z art. 10 ustawy z 19.11.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923) stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych, a niewpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy uległy rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 21.05.2018 r.