Starosta Olkuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami ) zawiadamia o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Jaroszowcu, składającej się z działek nr 39/4 o pow. 0,2113 ha i nr 40 o pow. 1,7244 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KR1O/00044108/1 jako własność Skarbu Państwa, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na nieruchomości składnika budowlanego w postaci ogrodzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Klucze z dnia 04.04.2005 roku Nr XLIII/290/05 nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem Pp opisanym jako teren tereny przemysłu, z podstawowym przeznaczeniem na cele produkcji przemysłowej i produkcyjno – usługowo – rzemieślniczej.

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą składnika budowlanego w postaci ogrodzenia nastąpi w trybie przetargu ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych tj. Saint Gobain Polska Spółka z o.o. oraz Saint Gobain Innovative Materials Polska Spółka z o.o.

Nieruchomość oddana zostanie w użytkowanie wieczyste na cel wynikający z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego tj. na cele produkcji przemysłowej i produkcyjno – usługowo – rzemieślniczej, z możliwością jej zabudowy obiektem o charakterze zgodnym z zapisami planu.

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi na okres do dnia 5.12.2089 roku.

Cena wywoławcza przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalona została na kwotę 790.000,00 PLN netto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobrana zostanie pierwsza opłata. Stawka procentowa pierwszej opłaty wynosić będzie 25 % ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu.

Przez cały okres użytkowania wieczystego płatna będzie opłata roczna. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosić będzie 3 % ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu. Opłata roczna płatna będzie w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, jednak nie częściej niż raz na 3 lata.

Do pierwszej opłaty i opłat rocznych doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia. 

Osoby korzystające z prawa pierwszeństwa nabywają nieruchomość w trybie bezprzetargowym.