Starosta Olkuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) zawiadamia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości położonej w Bolesławiu, oznaczonej jako działka nr 1618/136 o pow. 0,2154 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KR1O/00046154/2 jako własność Skarbu Państwa.
Oddanie nieruchomości w najem nastąpi na rzecz osób fizycznych – właścicieli nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1618/137, z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem dojazdu do działki nr 1618/137 od ul. Głównej (część działki nr 1318/136 o pow. 0,0220 ha) oraz pod zieleń izolacyjną (część działki nr 1618/136 o pow. 0,1934 ha).
Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony 3 lat.
Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia czynszu z tytułu najmu.
Czynsz roczny wynosić będzie 2.680,00 PLN netto + 23% VAT, co daje łączną kwotę brutto 3.296,40 PLN i będzie płatny w terminie do 31 marca każdego roku z góry. Czynsz za rok 2019 płatny będzie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
Począwszy od roku 2020 czynsz podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. W przypadku ujemnego wskaźnika cen towarów i usług wysokość czynszu pozostanie bez zmian.

Olkusz, dnia 31.01.2019 roku