Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868), Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Osuch zwołuje na dzień 27 marcia 2019 roku na godzinę 15:00 sesję Rady Powiatu w Olkuszu w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 2.
Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Powiatu w Olkuszu.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/29/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 8. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2019 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Powiecie Olkuskim.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za 2018r.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018r.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranej przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zakończenie V sesji.