Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu
w dniu 27 maja 2020r. (środa) o godz. 16.00
 

 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Sprawozdanie Starosty Olkuskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Olkuskiego za 2019 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku w Powiecie Olkuskim”.
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia „Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Olkuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019”.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Olkuskiego w 2019 roku”.
 11. Projekt uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2019 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim”.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2019 roku.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/138/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18.12.2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu za 2019 rok.
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu na 2020 rok.
 17. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zakończenie XVIII sesji.