Nazwa programu: Program wieloletni ,,Senior+” na lata 2021-2025 - dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+” w roku 2023

Całkowity koszt zadania publicznego: 305 320 ,00 zł

Kwota dofinansowania: 129 600,00 zł

Zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki – 2023 r.” zakładał dofinansowanie do bieżącego utrzymania 30 miejsc dziennego pobytu dla seniorów z gminy Olkusz. Placówka mieści się w budynku będącym własnością gminy Olkusz (ul. Żuradzka 16, 32-300 Olkusz), który został oddany w użyczenie organizacji pozarządowej - Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Organizacja ta została wybrana w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 r. do prowadzenia placówki typu Dzienny Dom Senior+.

W ramach złożonej oferty zakłada się finansowanie powstałych w 2018 r. 30 miejsc, w ramach których dostępne są następujące formy wsparcia:

  • opieka i wsparcie personelu Domu oraz innych specjalistów w ramach planowanych zajęć, warsztatów i konsultacji,
  • pomoc w czynnościach dnia codziennego w tym zapewnienie gorącego posiłku, dostępu do pralni,
  • szeroki program aktywizacji ruchowej i fizjoterapii,
  • różnorodne ćwiczenia usprawniające umysł, pamięć i sprawność manualną,
  • możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych i międzypokoleniowych,
  • bogata oferta zajęć rekreacyjnych, artystycznych i kulinarnych,

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków budżetu państwa z Programu wieloletniego „Senior+” edycja 2023 na lata 2021 – 2025 w wysokości 129 600,00 zł.