Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 113 ust. 7, art. 114 ust.3 i 4, art.115 ust.3 w związku z art. 124 ust.1 i 2, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Starosta Olkuski niniejszym zawiadamia, że zostaje wszczęte na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31 – 358 Kraków, działającej za pośrednictwem TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42 – 500 Będzin, w imieniu której występuje ustanowiony pełnomocnik, postępowanie administracyjne mające na celu ograniczenie w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości położonych Międzygórzu gmina Bolesław, oznaczonych jako działki nr 70 i nr 128, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez:

  • udzielenie zezwolenia na wejście w teren działki nr 70 w celu wymiany istniejącego przyłącza linii napowietrznej na nowe przyłącze izolowane typu AsXSn 2x25 mm2,
  • udzielenie zezwolenia na wejście w teren działki nr 128 w celu wymiany istniejących przewodów linii napowietrznej o napięciu 0,4 kVna nowe izolowane typu AsVSn 4x95 mm2 + 35 mm2,


w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa sieci napowietrznej nN na terenie miasta Bukowno – obwody zasilane ze stacji Bukowno 7 Międzygórze [S-488]”, polegającego na przebudowie sieci napowietrznej z przewodami nieizolowanymi na sieć z przewodami izolowanymi typu AsXSn wraz z przebudową stanowisk słupowych.

Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków, właścicielką przedmiotowych nieruchomości jest Pani Marianna Porębska c. Andrzeja i Marianny.

Z zawartych we wniosku informacji wynika, że Pani Marianna Porębska c. Andrzeja i Marianny, nie żyje. Fakt ten potwierdza wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Olkuszu Odpis skrócony aktu zgonu nr serii AD 0292469 z dnia 13.03.2018 r.

Tym samym należy uznać, że opisana wyżej nieruchomość spełnia definicję nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, określoną w art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Stosownie do zapisów art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się również, nieruchomość której właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Na podstawie art. 114 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, podana została do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 25 maja 2018 r. do 25 lipca 2018 r. na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Olkuszu i w BIP, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz opublikowanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim w serwisie internetowym Monitor Samorządowy Otoprzetargi.pl w dniu 25 maja 2018 r. Ponadto w dniach od 28 maja 2018 r. do 30 lipca 2018 r. informacja o zamiarze wszczęcia ww. postępowania administracyjnego podana została do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław.
W wyznaczonym terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olkuszu nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.
Jednocześnie, Starosta Olkuski zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy.
W związku z powyższym, wszystkie zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgromadzonym materiałem dowodowym oraz złożyć oświadczenia, ewentualne zastrzeżenia, uwagi, wnioski, informacje oraz dowody w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, pokój 306, tel. (32) 647 67 10 w terminie 7 dni od dnia kiedy nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej i w BIP.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz zamieszczeniu na stronie internetowej i w BIP Starostwa Powiatowego w Olkuszu w terminie od 06 sierpnia 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.