Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Na podstawie art.12 ust.4, 4a, 4f i 5, art. 18 ust.1, art.22 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1474 t.j.) art. 130 ust.2, art.132 ust.1a, art.133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 - t.j. z późn. zm.) oraz art 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257 - t.j. z późn.zm.) - po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego orzekam
1. O ustalenie i przyznanie odszkodowania w wysokości 1002,75zł (słownie: jeden tysiąc dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) za udział wynoszący 7/16 części w prawie do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Bolesławiu, oznaczonej jako działki nr: 914/1 o pow. 0,0087ha, przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w Bolesławiu (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Ponikowska)", która z mocy prawa z dniem 28.12.2017r. przeszła na własność Gminy Bolesław.
2. O zobowiązaniu Gminy Bolesław do złożenia ustalonego odszkodowania w punkcie 1 do depozytu sądowego - na okres dziesięciu lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
Pełna treść decyzji w załączeniu.