Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Olkuszu 21.04.2021 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/255/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.08.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za 2020 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie.
 10. Projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Trzyciąż nieruchomości położonej w Trzyciążu oznaczonej jako działki nr 192/167 i nr 192/168.
 11. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące:
  - zgłoszenie kandydatów do pracy w doraźnej Komisji Statutowej.
 16. Zakończenie XXVI sesji.