Małopolska Policja rozpoczyna nabór na dwa stanowiska policjanta sekcji bojowej do samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Krakowie

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w KRAKOWIE
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU NA STANOWISKO POLICJANTA SEKCJI BOJOWEJ
W SAMODZIELNYM PODODDZIALE KONTRTERRORYSTYCZNYM POLICJI W KRAKOWIE

Planowany termin przyjęcia do służby:
- 28 grudnia 2023 r.  - limit 2 osoby

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
i korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
- dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY NA STANOWISKU POLICJANTA SEKCJI BOJOWEJ SPKP POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW w WYDZIALE DOBORU i SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE, UL. MOGILSKA 109, tel. kontaktowy: (47) 83-54-068 W PONIEDZIAŁKI i ŚRODY W GODZINACH OD 8.30 DO 14.30,

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.