Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Praca socjalna w rozumieniu definicji została zapisana i zdefiniowana w akcie prawnym. Według powyższego jest to interdyscyplinarne działanie zawodowe mające za cel pomoc osobom oraz rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Jako funkcjonowanie w społeczeństwie ustawodawca definiujący pracę socjalna rozumie: prawidłowe pełnienie ról społecznych w oparciu o właściwe warunki. Należy to rozumieć jako dbanie o zmianę losu ludzi słabszych i niezaradnych życiowo w celu poprawienia sytuacji życiowej tych ludzi.

Praca socjalna Katowice to praca o szczególnym charakterze. To praca w specyficznych warunkach. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie słabszym jednostkom prawidłową adaptację oraz właściwe funkcjonowanie w dużej i różnorodnej grupie jaką jest społeczeństwo.

Cele pracy socjalnej to:

• Wsparcie zmian społecznych

• Rozwiązywanie sporów i problemów pomiędzy ludźmi

• Pomoc w poprawie jakości życia

Do kogo pracownicy opieki społecznej adresują swoje działania?

Działania pracowników opieki społecznej są adresowane do grup szczególnie narażonych na nieprawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwa. W Polsce ustawodawca dokładnie określił z jakich powodów polscy obywatele mogą ubiegać się o opiekę socjalna i pomoc. Powodem objęcia opieką socjalną są między innymi:

• Życie w biedzie - w warunkach niepozwalających właściwe funkcjonowanie,

• Brak jednego lub obojga rodziców,

• Nieposiadanie stałego lub żadnego zatrudnienia,

• Brak stałego miejsca zamieszkania, bezdomność,

• Trwały lub tymczasowy ubytek na zdrowiu – niepełnosprawność,

• Sytuacja ciężkiej choroby,

• Przemoc- ofiary przemocy domowej mogą liczyć na profesjonalne wsparcie,

• Ochrona i pomoc dla osób będących ofiarami handlu ludźmi,

• Ochrona i pomoc dla rodziców i matek w celu ochrony życia ich dzieci,

• Niezaradności w kwestiach sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, szczególnie w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

• Pomoc w zakresie integracji imigrantów,

• Pomoc w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego

• Pomoc w leczeniu choroby alkoholowej,

• Pomoc w przypadku narkomani,

• Pomoc w przypadku tragicznych zdarzeń losowych,

• Pomoc w przypadku klęski żywiołowej lub klęski ekologicznej.

Metody pracy socjalnej – poznaj je

Za klasyczne metody pracy socjalnej uznajemy:

• Pracę socjalną w trybie indywidualnym,

• Pracę socjalną w trybie grupowym na przykład z konkretną rodziną potrzebująca pomocy,

• Pracę socjalną z lokalnym środowiskiem.

Formy pracy socjalnej

Jak się okazuje możemy wyróżnić kilka form pracy socjalnej:

• Pomoc w rozumieniu ratowania życia, na przykład w przypadku powodzi,

• Pomoc polegająca na udzieleniu właściwej opieki na przykład w przypadku, kiedy rodzinę lub osobę spotyka nieszczęście/ sytuacja losowa, z którą nie może sobie samodzielnie poradzić,

• Pomoc w postaci wizyt w poradni rodzinnej,

• Pomoc w kompensacji społecznej- należy to rozumieć jako pomoc mająca na celu wyrównywanie braków środowiskowych powodujących zbyt duże różnice w społeczeństwie.

Praca socjalna   - praca dla ludzi

Pracownik socjalny- kim jest i co robi

Pracownik socjalny to pracownik przygotowany do pracy z osobami dysfunkcyjnymi i niewłaściwie funkcjonującymi w społeczeństwie. Taka osoba musi spełniać określone wymagania. Te wymagania zostały zawarte we właściwej ustawie odnoszącej się do pracowników służb odpowiedzialnych za pracę socjalną. Żeby zostać pracownikiem socjalnym trzeba ukończyć odpowiednie studia na określonym kierunku.