Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 30 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 poz. 511) Zarząd Powiatu w Olkuszu przedstawia niniejszy raport obejmujący działalność Zarządu Powiatu w Olkuszu w 2019 roku. Przedmiotowy raport został opracowany w ujęciu zadaniowym i dotyczy realizowanych przez Powiat Olkuski zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:
  • Infrastruktury technicznej – transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
  • Infrastruktury społecznej – edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja powiatu.
  • Ładu przestrzennego i ekologicznego – wydawanie decyzji z zakresu geodezji, kartografii i katastru, nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.
  • Bezpieczeństwa i porządku publicznego – ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, obronność.


    Zarząd Powiatu w Olkuszu