Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Dnia 19 grudnia odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu w roku 2018. Przed rozpoczęciem obrad na sali konferencyjnej zapłonęło Światełko Pokoju przekazane tradycyjnie władzom powiatu przez delegację harcerzy. Następnie, w nastroju już bardziej świątecznym niż zazwyczaj, radni pracowali na szeregiem uchwał. Najważniejszą decyzją, jaką podjęli, było przyjęcie uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok. Ponadto radni niemal jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały, które przewidywał porządek obrad. Były to uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 rok; wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego; wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 rok; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2019-2024; przystąpienia do realizacji projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020; wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. J. Korczaka 7; przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018; powołania Komisji Mieszkaniowej; odwołania przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu Olkuskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski; powołania przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu Olkuskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski; przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok; ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2019r.; zmiany uchwały nr XI/135/2011 z dnia 21.12.2011r. Rady Powiatu w Olkuszu dotyczącej diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Olkuszu; powołania pocztu sztandarowego.
Pełny zapis sesji pod adresem:
www.youtube.com/watch?v=Cl5OqUrgMxI