Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Na ostatniej przed wakacjami sesji zebrała się wczoraj Rada Powiatu w Olkuszu. W IX sesji udział wzięło 22 radnych. Podczas sesji Rada Powiatu m.in. udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Olkuszu, nie udzielając absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2018. Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2018; zmiany Uchwały Nr V/43/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27.03.2019r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranej przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski; zmiany Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 08.05.2019r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Olkuszu; dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Olkuszu; dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wolbromiu; dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu; dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Olkuszu; wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok; przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej oraz zmiany składu tej Komisji; przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego i Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz zmiany składu tej Komisji i jej Wiceprzewodniczącego; zmiany składu stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu oraz poparcia dla planowanej lokalizacji Węzła Małopolsko-Śląskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego w rejonie Olkusza.
Podczas sesji poznaliśmy również nowego Skarbnika Powiatu. Na to stanowisko powołana została Pani Marta Siuda. Nowej Pani Skarbnik serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszego Powiatu.