Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Nasza koleżanka i koledzy  przechodzą  na zasłużoną emeryturę

Dzisiaj na uroczystej zbiórce w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu, szef jednostki – inspektor Tomasz Zając pożegnał wieloletnich policjantów odchodzących na emeryturę.

Ze służbą, kolegami i przełożonymi pożegnali się odchodzący na emeryturę trzej funkcjonariusze:

podinsp. Agnieszka Fryben - ekspert Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Olkuszu. Policjantka większość swojej służby pełniła w pionie prewencji przede wszystkim współpracowała z osobami, instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za edukację, wychowanie i resocjalizację dzieci i młodzieży W swojej pracy podejmowała różnorodne działania skierowane na zwalczanie patologii społecznej wśród nieletnich i w ich rodzinach. Przeprowadzała rozmowy z trudną młodzieżą zagrożoną demoralizacją oraz przesłuchiwała sprawców czynów karalnych. Wielokrotnie uczestniczyła w wizytach w domach nieletnich i małoletnich oraz w pogotowiu opiekuńczym, stykając się z nieletnimi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, z różnymi rodzajami zaburzeń, a także z dziećmi krzywdzonymi. Od 1999 roku zajmowała się również przemocą w rodzinie, w tym procedurą niebieskiej karty oraz przez wiele lat z ramienia komendy uczestniczyła w pracach komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednym ze stałych elementów jej pracy w tym zakresie był kontakt z osobami dysfunkcyjnymi, a historie życia ludzi dorosłych oraz dzieci doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej wymagały szczególnych umiejętności psychologicznych i predyspozycji osobowościowych, w tym empatycznego podejścia do problemu. Przez okres dwóch lat pełniła funkcję rzecznika prasowego olkuskiej Policji polegającą na bieżącym informowaniu mediów o różnych wydarzeniach: wypadkach drogowych, zdarzeniach kryminalnych itp., Wykonując zadania związane ze stosunkiem pracy, prowadziła bieżącą obsługę kadry policjantów i pracowników komendy oraz podległych komisariatów w zakresie spraw związanych z przebiegiem służby i pracy.Wymagało to od funkcjonariuszki organizacji pracy własnej, samodzielnego podejmowania decyzji, interpretacji przepisów oraz właściwej analizy danej sytuacji.

nadkom. Krzysztof Staszkiewicz - dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Sztab Policji KPP w Olkuszu. Policjant pełnił obowiązki na stanowisku dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W sposób wyróżniający prowadził czynności w zakresie współdziałania służb i instytucji na rzecz mieszkańców powiatu olkuskiego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub awarii technicznej. Trafność podejmowanych przez niego decyzji wielokrotnie przyczyniały się do zatrzymania wielu sprawców przestępstw i wykroczeń. W sposób zasługujący na uznanie realizował zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz innych systemów teleinformatycznych.

asp. szt. Dariusz Staszkiewicz - kierownik Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego KP w Kluczach. Policjant podsiadał duży zasób ugruntowanej wiedzy pozwalającej mu na bezproblemowe wykonywanie zadań związanych z koordynacją i bezpośrednim nadzorem nad pełnieniem służby przez policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP w Kluczach. Z uwagi na strukturę organizacyjną komisariatu funkcjonariusz zastępował Komendanta Komisariatu Policji podczas jego nieobecności, dbał o prawidłowe funkcjonowanie jednostki Policji, podejmując w tym czasie poprawne merytorycznie decyzje także w sprawach dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych. W codziennej służbie wykazał się sumiennością i aktywnością oraz własną inicjatywą. Był w pełni dyspozycyjny w czasie i poza służbą, często realizując zadania wykraczające poza zakres jego podstawowych obowiązków. Jego postawa w służbie przyczyniła się do kreowania pozytywnego wizerunku Policji wśród mieszkańców Gminy Klucze.

Podczas uroczystej zbiórki służbowej z udziałem przedstawicieli kadry kierowniczej, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych garnizonu olkuskiej komendy, która miała miejsce dzisiaj 15 lutego 2018 roku na auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, wszystkich wymienionych pożegnał komendant powiatowy inspektor Tomasz Zając oraz jego zastępca – podinspektor Jarosław Klich. Żegnani policjanci usłyszeli od przełożonych podziękowania za długoletnią, sumienną i wzorową służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu i podległym komisariacie w Kluczach. Odchodzący funkcjonariusze otrzymali ponadto drobne pamiątki jak również życzenia zdrowia, szczęścia osobistego, zrealizowania dalszych życiowych zamierzeń oraz długich lat życia w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec społeczeństwa.