Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu od lat są organizowane konferencje zawodoznawcze na szczeblu powiatowym. W dniu 19 listopada 2019 r. w popularnym „Mechaniku”, z okazji 120-lecia Szkoły, odbyła się powiatowa konferencja na temat „Przyszłość kształcenia zawodowego w powiecie olkuskim”, z udziałem Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Haliny Cimer, starszego wizytatora Andrzeja Janczy, Dyrektorów szkół zawodowych w powiecie, Prodziekana WIŚ Politechniki Krakowskiej Jarosława Müllera oraz pracodawców.

Obszary tematyczne, na których skupili się uczestnicy debaty, to:
- wpływ kształcenia zawodowego na rozwój powiatu olkuskiego;
- kształcenie na potrzeby rynku pracy;
- doposażenie szkół;
- promocja kształcenia zawodowego;
- kwalifikacje nauczyciela.

Dyrektor ZS Nr 1 Aldona Nowicka przedstawiła kompetencje przyszłości,  zakładające konieczność uczenia się przez całe życie oraz prezentację „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”, opartą na analizach dotyczących polskiego i europejskiego rynku pracy wg raportu (z okresu od 15.09. do 14.10.2019) Rady Programowej ds. Kompetencji. Z raportu wynika, że rynek pracy w Polsce charakteryzuje wzrost wynagrodzeń i niski wskaźnik bezrobocia (3,3% - 4 miejsce Polski w UE). W zakresie przyszłości przewiduje się, że ze względu na nowe technologie, niektóre zawody mogą zniknąć (np. kierowcy, obsługa sprzątająca), inne zostaną przekształcone (np. sprzedawcy, osoby zajmujące się domową opieką osobistą). Zautomatyzowane zostaną zawody wymagające niskiego poziomu wykształcenia oraz związane z rutynowymi zadaniami manualnymi. Spodziewany jest wzrost liczby nowych miejsc pracy związanych z technologią sztucznej inteligencji. Zakłada się w przyszłości połączenie umiarkowanego poziomu umiejętności cyfrowych z silnymi kompetencjami pozapoznawczymi (jak otwartość, elastyczność, ciekawość), które pomogą radzić sobie w ciągle zmieniającym się miejscu pracy.

Z kolei głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu Piotr Grojec, który ukazał sylwetkę absolwenta szkoły zawodowej. Przedmówca podkreślił także specyfikę nauczania w liceum ogólnokształcącym (matura, perspektywa studiów, ale brak zawodu), w technikum (matura, perspektywa studiów, zawód) oraz w szkole branżowej (realizacja swojego talentu).

Ocenę lokalnego rynku pracy, różnice pomiędzy Barometrem zawodów a Monitoringiem Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych oraz aktualny wykaz zawodów deficytowych (tzn. takich, które wyróżniają się brakiem osób bezrobotnych), zaprezentowała Kierownik Działu Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu Beata Jackowska.

Promocja szkół technicznych i branżowych w powiecie olkuskim” natomiast była tematem wystąpienia Dyrektora ZS Nr 4 Maridy Zoń.

W trakcie debaty Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk powiedział, że oprócz stwarzania przez Starostwo Powiatowe warunków rozwoju szkolnictwa zawodowego, istnieje potrzeba współpracy z organem prowadzącym gmin. Z kolei Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki – pochwalił realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego” w powiecie olkuskim i zapewnił, że będzie on kontynuowany. Przedstawiciele pracodawców stwierdzili natomiast, że potrzebują fachowców, którzy posiadają zaawansowane ale i bardzo proste umiejętności. Dyrektor ZS Nr 1 Aldona Nowicka zasygnalizowała ogromną lukę w wykształceniu absolwenta wyższej uczelni technicznej, który nie przeszedł stopnia kształcenia w technikum. Nie posiada on bowiem umiejętności, potrzebnej do realizacji zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Prodziekan WIŚ Politechniki Krakowskiej Jarosław Müller, omówił kwestie związane ze współpracą pomiędzy szkołą i wyższą uczelnią. W trakcie dyskusji wskazano również pozytywne i negatywne przykłady relacji szkoła - pracodawca.

Na zakończenie obrad sformułowano wnioski, mające na celu dalsze podniesienie poziomu szkolnictwa zawodowego w powiecie, które będą realizowane.