Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia" - dla gminy Bolesław.

"Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia" - dla gminy Bolesław.

I. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2021 program szczepień ochronnych przeciwko grypie, skierowany do mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia w liczbie nie większej niż 140 szczepień, w przychodni w Bolesławiu.

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz

II. W konkursie mogą wziąć udział

Świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 litera a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.97 z późn.zm.)

III. Zakres realizacji programu polityki zdrowotnej

Zakres świadczeń w ramach programu obejmuje:

zakup szczepionek

przeprowadzenie kampanii informacyjnej

sporządzenie sprawozdania z realizacji programu

IV. Termin realizacji programu

Realizacja programu planowana jest w miesiącu listopadzie 2021 r.

V. Wymagania stawiane realizatorowi programu polityki zdrowotnej

1. Szczepienie ma być wykonane szczepionką czterowalentną, która aktualnie stanowi najszerszą ochronę przed wirusem grypy, w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, w której osoba powyżej 60 roku życia jest zadeklarowana do lekarza rodzinnego.

2. Cena za wykonanie jednostkowego świadczenia wraz z usługą wykonania szczepienia nie może być wyższa niż 70 zł brutto.

3. Realizator zapewni dostęp do świadczeń co najmniej 2 razy w tygodniu w tym jeden raz
w godzinach popołudniowych.

4. Realizator wykona szczepienia z uwzględnieniem rekomendacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski.

5. Realizator będzie pełnił nadzór nad wykonywaniem świadczeń, które mają być udzielane
z zachowaniem najwyższej staranności.

VI. Sprawozdanie

Realizator sporządzi końcowe sprawozdanie z realizacji programu do dnia 3 grudnia 2021 r.,
w którym przedstawi liczbę wykonanych szczepień przeciw grypie.

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę konkursową na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia ” , należy sporządzić na formularzu oferty, wg wzoru określonego w Załączniku do niniejszego ogłoszenia wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.

2. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu (www.sp.olkusz.pl) lub otrzymać w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2 w godzinach pracy Urzędu.

3. Oferta musi być sporządzana w języku polskim, wypełniona czytelnie, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/li oferenta upoważnionego/nych do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

5. Do oferty należy dołączyć:

1) krótki opis realizacji programu wraz z harmonogramem zaplanowanych działań,

2) odpis z właściwego Rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień- stosowne upoważnienia udzielone tym organom,

3) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

4) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na którym zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,

6) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą oraz zadanie to nie będzie finansowane z innych źródeł.

6. Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta muszą być podpisane przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu jako załącznika, powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osobę podpisującą ofertę z użyciem stosownej formuły potwierdzającej zgodność dokumentu z oryginałem.

8. W przypadku złożenia dokumentu w formie wydruku komputerowego musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

9. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/-y podpisująca/-ce ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.

10. Wszystkie pola formularza oferty muszą być czytelnie wypełnione.

11. Jeżeli osoby składające podpis na ofercie lub załączonych do oferty dokumentach nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji.

12. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, kopertę należy opatrzyć następującą adnotacją:

1) adresat: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz "Oferta na konkurs dotycząca wyboru realizatora Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia".

2) nazwa i adres oferenta.

VIII. Informacje dotyczące finansowania świadczeń w ramach programu polityki zdrowotnej:

1. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację pełnego zakresu świadczeń. Cena wskazana przez oferenta w ofercie nie podlega zmianom w trakcie realizacji programu, chyba, że zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ustalania warunków konkursu.

2. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Powiatu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub przesłać na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.

2. Ostateczny termin składania ofert upływa 28.10.2021 r. W przypadku przesłania oferty pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

3. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w pkt 2 nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.

4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

X. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Olkuszu. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 462/43/VI/2021 z dnia 06.10.2021 r.

2. Do konkursu zostają zakwalifikowane oferty spełniające wymogi formalne. Oferta spełnia wymogi formalne jeżeli jest kompletna i prawidłowo sporządzona z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Oferta jest kompletna jeżeli wypełnione zostały wszystkie pola formularza oferty oraz do oferty załączone zostały wszystkie wymagane załączniki. Załączniki stanowią integralną część oferty. Oferty niekompletne i/lub wypełnione nieprawidłowo zostaną odrzucone z przyczyn formalnych - z zastrzeżeniem możliwości uzupełnienia oferty i/lub złożenia wyjaśnień do oferty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

3. Oferty niezgodne z przedmiotem konkursu lub złożone na formularzu niezgodnym ze wzorem określonym w Załączniku do niniejszego Ogłoszenia lub złożone przez podmioty nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Komisja po dokonaniu oceny formalnej bierze pod uwagę najniższa cenę.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż 1 oferty i przedkłada Zarządowi Powiatu.

6. Komisja Konkursowa przygotowuje propozycję wyboru ofert i przedkłada Zarządowi Powiatu.

7. Zarząd Powiatu w Olkuszu dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego przysługuje skarga do WSA w Krakowie.

8. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu w terminie 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XI. Postanowienia końcowe:

1. Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia będzie realizowany do 30 listopada 2021 r.

2. W trakcie realizacji programu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji programu w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz zmiany warunków konkursu ofert bez podania przyczyny.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych.

XII. Klauzule informacyjne:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: "Administrator") Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: "Administrator") jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel: 32 643 04 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; strona internetowa: www.sp.olkusz.pl.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację:

a) przesyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) listownie i osobiści pod adresem siedziby Administratora danych

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych) w związku z art. 32b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Celem przetwarzania danych jest udzielanie dotacji. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji zadania, po tym okresie zostaną zarchiwizowane przez 5 lat.

4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

5. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, ograniczania przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane

Pliki do pobrania

  • Oferta - wzór pobierz plik