Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2023 r.

Na podstawie § 11 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promenowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 2021 poz. 1675) podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym wsparciu finansowym na zakup książek niebędących podręcznikami, elementów wyposażenia bibliotek oraz działań promujących czytelnictwo.

Źródło finansowania:

W dniu 24.05.2023 r. podpisano Umowę dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Olkusz.

Na podstawie powyższej umowy, Gmina Olkusz otrzymała w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 41 000,00 zł.

Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2.

„Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Opis projektu:

W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” wsparcie finansowe zostaje udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
  2. realizację działań promujących czytelnictwo;
 2. w odniesieniu do szkół i szkół w ORPEG na:
  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz lektur szkolnych,
  2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
  3. realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania w 2023 roku:

 • Całkowita wartość projektu: 51 250,00 zł
 • Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 41 000,00 zł
 • Wkład własny: 10 250,00 zł

Dofinansowanie w poszczególnych placówkach:

Przedszkole Nr 7 im. Juliana Tuwima w Olkuszu
Dotacja celowa: 3 000,00 zł
Wkład własny: 750,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 3 750,00 zł

Przedszkole Nr 10 im. Lucyny Krzemienieckiej w Olkuszu
Dotacja celowa: 3 000,00 zł
Wkład własny: 750,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 3 750,00 zł

Przedszkole Nr 13 im. Marii Konopnickiej w Olkuszu
Dotacja celowa: 3 000,00 zł
Wkład własny: 750,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 3 750,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce – Przedszkole
Dotacja celowa: 2 500,00 zł
Wkład własny: 625,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 3 125,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach - Oddział przedszkolny
Dotacja celowa: 2 500,00 zł
Wkład własny: 625,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 3 125,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu
Dotacja celowa: 12 000,00 zł
Wkład własny: 3 000,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 15 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach
Dotacja celowa: 3 000,00 zł
Wkład własny: 750,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 3 750,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kosmolowie
Dotacja celowa: 4 000,00 zł
Wkład własny: 1 000,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zedermanie
Dotacja celowa: 4 000,00 zł
Wkład własny: 1 000,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Olkuszu
Dotacja celowa: 4 000,00 zł
Wkład własny: 1 000,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 5 000,00 zł