Na podstawie art 61 § 4 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm) Starosta Olkuski zawiadamia o toczącym się postępowaniu w trybie przepisów art. 18 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1496) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Bolesławiu oznaczoną jako działki nr 914/1 o pow. 0,0087 ha o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku 7/16 części udziału własności w nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej w Bolesławiu od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Ponikowska", przyjętej przez Gminę Bolesław na podstawie decyzji nr 742,2017 Starosty Olkuskiego z dnia 08.11.2017r. znak SAB.6740.4.49.2017 zmienionej postanowieniem Starosty Olkuskiego z dnia 29.11.2017r. znak SAB.6740.4.49.2017.
Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.