Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Projekt „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR

Części składowe:

9.1 Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola

11.5 Budowa targowiska – ul. Osiecka w Olkuszu

11.7 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1, 1a

Wartość projektu: 1 421 648,42 zł

Kwota dofinansowania: 943 105,17 zł

Projekt swym zakresem obejmuje:

  1. Modernizację budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola, w szczególności docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie dojść i chodników oraz montaż małej architektury, modernizację wybranych pomieszczeń, wymianę wybranej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację posadzki schodów, modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o., instalacji elektrycznej węzła cieplnego oraz instalacji odgromowej. Wykonanie prac nie spowoduje zmiany funkcji budynku oraz poszczególnych pomieszczeń.
  2. Budowę targowiska przy ul. Osieckiej w Olkuszu

Inwestycja swym zakresem obejmuje wymianę nawierzchni istniejącego targowiska położonego przy ul. Osieckiej w Olkuszu. Planowane roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni istniejącego targowiska prowadzone będą na powierzchni ok. 840m2 (nawierzchnia z betonu asfaltowego– 836,8m2, zieleń – 9,3 m2).

  1. Wymianę nawierzchni istniejącego chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1, 1a

Chodnik o długości ok. 108 metrów wykonany zostanie o nawierzchni z dwuteowej kostki betonowej koloru szarego. Szerokość chodnika zgodna ze stanem istniejącym. W ramach zadania założono wymianę obramowania chodnika na obrzeża betonowe 8x30 cm i łącznej długości 215,4m na ławach betonowych, nawierzchni 206,3m2.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych, ponieważ zdegradowane, zaniedbane i odizolowane obszary, na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego wpływa na konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji polegającej na modernizacji Budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego, budowę targowiska przy ul. Osieckiej oraz modernizację chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich – powstała w wyniku realizacji zadania infrastruktura będzie miała bezpośredni wpływ i warunkowała będzie rewitalizację społeczną prowadzoną na danym terenie. Na terenie nowo zreorganizowanym prowadzone będą zajęcia integracyjne zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Realizacja projektu ma na celu wyprowadzenie zidentyfikowanego obszaru, z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie mu nowych funkcji oraz przywrócenie funkcji, jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką- tworzył będzie korzystne warunki do dalszego trwałego rozwoju.

Modernizacja chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich jak i budowa targowiska przy ul. Osieckiej stanowić będzie odpowiedź na zdiagnozowana potrzebę bezpieczeństwa. Wymieniona nawierzchnia w obu przypadkach w pełni zostanie przystosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Plac targowiska pokryty zostanie nawierzchnią asfaltową, z pochyleniem poprzecznym nawierzchni daszkowej ze spadkiem 2% do wewnątrz. Zostaną wytyczone miejsca pod stragany poprzez wymalowanie linii barwy białej o porowatej fakturze. Odległości pomiędzy alejkami umożliwią swobodne poruszanie się. W przypadku chodnika zastosowano nawierzchnię z dwuteowej kostki betonowej koloru szarego, zachowano minimalne wymiary ciągu pieszego. Wszystkie rozwiązania projektu z uwagi na specyfikę obszaru– będą budować i wzmacniać tożsamość miejsca, będą współgrały z otoczeniem oraz wpływały będą na poprawę jakości życia osób z nich korzystających jednocześnie zacieśniając istniejące więzi społeczne. W wyraźny sposób projekt podniesie estetykę przestrzeni publicznych. Poprawi się dostępność danej przestrzeni jak również jej efektywne zagospodarowanie.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.