Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wniosek pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów” został złożony przez Gminę Olkusz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w dniu 28.07.2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW został zatwierdzony wniosek Zarządu o przyznanie dotacji dla Gminy Olkusz na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20.09.2017 r.

Zadanie dotyczy wymiany 70 szt. starych, nieefektywnych źródeł ciepła(kotłów/pieców węglowych), na źródła ciepła ekologiczne, wykorzystujące paliwa gazowe (40 szt.) i paliwa stałe (30 szt.) wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. niezbędnej do funkcjonowania nowego systemu ogrzewania(w przypadku jej braku w budynkach). Rozwiązania techniczne w projekcie potwierdzają zastosowanie kotłów najwyższej klasy, co gwarantuje lepszą sprawność, czystsze spalanie, oszczędność i wysoki efekt ekologiczny. Projekt spełnia normy określone w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” ogłoszone przez WFOŚiGW w Krakowie.

Podstawowym celem zadania jest poprawa stanu środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu środowiska w skali lokalnej, a w szczególności powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań, ograniczenie zjawisk tzw. „niskiej emisji”. Zostanie ograniczona ilość zużywanego na cele grzewcze paliwa węglowego poprzez zwiększenie sprawności kotłów oraz zainstalowanie kotłów spełniających wymagania ekoprojektu.

Efektem ekologicznym zadania jest redukcja emisji równoważnej do powietrza o 22.610,80 kg/rok. Efektem rzeczowym - likwidacja 30 szt. kotłów/pieców węglowych o mocy 754 kW i montaż 30 szt. nowoczesnych kotłów węglowych, zgodnych z wymaganiami PONE, o mocy 595 kW, likwidacja 40 szt. kotłów/pieców węglowych o mocy 1137 kW i montaż 40 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 903 kW.

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi: 870.000,00, Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na poziomie 34,48% kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi 435.000,00 zł

Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)– SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z celem osi priorytetowej, celem projektu jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Najważniejszym i niezwykle istotnym efektem realizacji zadania będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.

Działania w ramach projektu, skierowane będą na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.W wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte o kotły na paliwa stałe spełniające wymagania klasy 5 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Kotły spalające paliwa stałe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, przez co zapewniony zostanie system kontroli realizacji zadania w ww. zakresie oraz kontrolowane będzie przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.

Długofalowe, społeczno – gospodarcze oddziaływanie zrealizowanego projektu dotyczyć będzie efektów wykraczających poza natychmiastowe skutki dla otoczenia i grupy docelowej czyli samych odbiorców końcowych projektu. Efekty projektu będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu, a nawet poza okres jego trwałości. Jego wpływ na osiągnięcie celu głównego czyli stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju nie ma charakteru wyłącznego, aczkolwiek poprzez ograniczenie zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań, nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, co zapewni poprawę stanu środowiska oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Celem bezpośrednim realizacji projektu, którego skutki będą bezpośrednio związane z Wnioskodawcą, precyzyjne i mierzalne po zakończeniu jego realizacji, jest liczba wymienionych kotłów (66) oraz ilość instalacji, która będzie niezbędna dla zapewnienia efektywnej pracy nowych, zainstalowanych urządzeń.

Dzięki takiej inwestycji poprawi się stan środowiska naturalnego oraz będzie można skuteczniej przeciwdziałać zmianom klimatu. W ten właśnie obszar wpisuje się projekt Wnioskodawcy. Celem projektu jest wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej korzystającego z zasobów społeczeństwa, które w sposób racjonalny korzysta ze wszystkich swoich zasobów. W efekcie realizacja projektu pozwoli na uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii, do ograniczenia emisji CO2, a co za tym idzie, zwiększenia konkurencyjności regionu czy kraju. Wnioskodawca w ten sposób będzie działał na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym zapobieganiu katastrofalnym skutkom zmiany klimatu.

Koszt całkowity zadania to 626625,04 zł, wnioskowane dofinansowanie: 616999,98 zł.

W dniu 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1489/17 na mocy której zadanie złożone przez Gminę Olkusz zostało umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w niepełnej wysokości pierwotnie wnioskowanej kwoty (ze względu na wartość alokacji środków w ramach konkursu) – kwota dofinansowania wynosi: 493443,57 zł

W przypadku ujawnienia się wolnych środków (w wyniku wystąpienia korzystnych różnic kursowych) obniżone dofinansowanie zostanie uzupełnione.

Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z celem osi priorytetowej, celem projektu jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Najważniejszym i niezwykle istotnym efektem realizacji zadania będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.

Działania w ramach projektu, skierowane będą na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte o kotły na paliwa gazowe/biomasę spełniające wymagania klasy 5 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Kotły spalające paliwa stałe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, przez co zapewniony zostanie system kontroli realizacji zadania w ww. zakresie oraz kontrolowane będzie przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.

Długofalowe, społeczno – gospodarcze oddziaływanie zrealizowanego projektu dotyczyć będzie efektów wykraczających poza natychmiastowe skutki dla otoczenia i grupy docelowej czyli samych odbiorców końcowych projektu. Efekty projektu będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu, a nawet poza okres jego trwałości. Jego wpływ na osiągnięcie celu głównego czyli stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju nie ma charakteru wyłącznego, aczkolwiek poprzez ograniczenie zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań, nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, co zapewni poprawę stanu środowiska oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Celem bezpośrednim realizacji projektu, którego skutki będą bezpośrednio związane z Wnioskodawcą, precyzyjne i mierzalne po zakończeniu jego realizacji, jest liczba wymienionych kotłów (56) oraz ilość instalacji, która będzie niezbędna dla zapewnienia efektywnej pracy nowych, zainstalowanych urządzeń.

Koszt całkowity zadania to 836543,61 zł, uzyskane dofinansowanie: 823999,98 zł.

W dniu 8 września 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1434/17 na mocy której zadanie złożone przez Gminę Olkusz zostało umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w maksymalnej wnioskowanej kwocie.