Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2019 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane - w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy - działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc u dziennych opiekunów.
Program adresowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego (jst) - gmin, powiatów i województw,
  • podmiotów innych niż jst - osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.

Moduł 1 - dla jst
Utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Moduł 2 - dla jst
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu "MALUCH" w ramach poprzednich edycji , w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Moduł 3- dla podmiotów innych niż jst
Utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie ich funkcjonowania.

Moduł 4 - dla podmiotów innych niż jst
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Szczegółowa informacja o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019