Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Czym jest franczyza?

Franczyza jest specyficznym rozwiązaniem dla podmiotów, które chcą prowadzić swoją działalność zarobkową, lecz nie mają na nią pomysłu. To system sprzedażowy, polegający na stałej i ścisłej współpracy dwóch przedsiębiorstw. Jest to dość pewne rozwiązanie i szybka droga do wysokich zarobków. Franczyzodawca jest podmiotem, który nadaje prawa oraz wskazuje, jakie obowiązki powinien wykonywać franczyzobiorcę. Oprócz dostarczenia marki, daje także wiedzę swojemu partnerowi. 

Wyróżnia się franczyzę dystrybucyjną, gdzie franczyzodawca daje swoje know-how zarówno w zakresie towarów, jak i wiedzy o ich sprzedaży. Przykładowo, można wyróżnić takie branże jak odzież, obuwie, czy stacje paliw. Drugim rodzajem jest franczyza usługowa, w której franczyzodawca udostępnia wiedzę w postaci procedur świadczenia usług. Najczęściej spotyka się ten rodzaj franczyzy w gastronomii oraz turystyce.

Co zawiera umowa franczyzy?

Umowa franczyzy jest umową nienazwaną, a co za tym idzie - nie ma konkretnego wzoru oraz postanowień umownych, które musi zawierać. Franczyzodawca tworzy jej projekt według własnych standardów oraz potrzeb, na podstawie porozumień wypracowanych z Franczyzobiorcą.

Mimo tego istnieje kilka elementów, które winny zostać zawarte w projekcie, jak chociażby szczegółowe określenie danych osobowych podmiotów, które zawierają umowę. Ponadto, każda umowa powinna określać okres obowiązywania umowy, a także sposób jej rozwiązania. Umowa franczyzowa może być zawarta na czas określony, gdzie istnieje określony okres współpracy oraz wymienia sytuacje, w których możliwe jest rozwiązanie współpracy przed upływem terminu, a także na czas nieokreślony. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać w każdym momencie, po zakończeniu okresu wypowiedzenia.

Umowa franczyzy opisuje także działania stron niezbędne do powstania i funkcjonowania nowej jednostki. Dodatkowo, oprócz ustalenia obszaru działania danej jednostki, może przyznać franczyzobiorcy wyłączność terytorialną. Jest to swego rodzaju zapewnienie, że na terenie działania danego franczyzobiorcy nie powstanie inna, taka sama placówka.

Prawa i obowiązki franczyzobiorcy

Postanowienia umowne powinny w sposób zrozumiały określać prawa i obowiązki Stron umowy. Przydaje się to zwłaszcza w sytuacji ewentualnych sporów i procesów sądowych. Franczyzodawca oświadcza, że jest właścicielem danego przedsiębiorstwa i na mocy posiadanych praw udziela licencji franczyzobiorcy, a więc m.in. praw do znaków towarowych i pozyskanej wiedzy. Dodatkowo franczyzodawca obowiązany jest do udzielenia wiedzy oraz potrzebnych szkoleń, tak by punkt otwarty przez franczyzobiorcę mógł sprawnie działać. Franczyzodawca jest obowiązany do stworzenia niezbędnej dokumentacji, jak na przykład zasad sprzedaży licencji, podręczników operacyjnych oraz samej umowy.

Franczyzobiorca z kolei zobowiązany jest do dbania o renomę sieci franczyzowej, przy należytym dołożeniu starań rozwijania swojej sieci. Do jego obowiązków należy także terminowe uiszczanie opłat oraz tajemnica przedsiębiorstwa. W umowach często zawarty jest także zakaz konkurencji, a także obowiązek udostępniania wszystkich danych franczyzodawcy, które umożliwią mu ocenę rozwoju danej placówki.

To tylko niektóre postanowienia, które mogą zostać zawarte w umowie franczyzowej i warto przed jej podpisaniem dokładnie przeczytać całą treść, a wszelkie wątpliwości rozwiązać ze Stroną, która sporządzała umowę.