Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868), Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Osuch zwołuje na dzień 27 listopada 2019 roku na godzinę 15:00 sesję Rady Powiatu w Olkuszu w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 2.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji w dniu 12.11.2019r.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność powiatu.
 8. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Olkusz zadania w zakresie prowadzenia stołówki szkolnej.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu.
 10. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie XIV sesji.