Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na
Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs nie jest podzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 10 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 3 października 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.
Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.
Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.
Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 10 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 października 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).
W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

- dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły podstawowej) oraz ich rodziny.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu B wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące wdrożeniu trzech Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w następujących obszarach:

 • „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” stanowiącym Załącznik nr 15 do Regulaminu,
 • „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” stanowiącym Załącznik nr 16 do Regulaminu,
 • „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” stanowiącym Załącznik nr 17 do Regulaminu.

Zakres działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi być zgodny z zapisami poszczególnych Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Jeden wniosek o dofinansowanie nie może dotyczyć więcej niż jednego, wybranego RPZ.
Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 25 092 640,41 PLN.

TERMIN NABÓR od 10.08.2018 do 03.10.2018
 

Więcej informacji na stronie www.rpo.malopolska.pl