Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Na podstawie art 61 § 4 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm) Starosta Olkuski zawiadamia o toczącym się postępowaniu w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1496 t.j. z późn. zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej: "budowa drogi przy lesie w Bolesławiu - boczna od ulicy Kluczewskiej - odcinek ok. 0,4km".
Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.