Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Piątkowy przepis drogowy cz. 4

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 4 – Zatrzymanie i postój: część 1

W ramach kolejnego odcinka „piątkowego przepisu” policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP
w Krakowie przypominają kierowcom przepisy dotyczącego zasad prawidłowego zatrzymania i postoju(art. 2, 44, 46, 47, 47a, 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

Zatrzymanie

Unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę.

Każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego (np. oczekiwanie na zielone światło, zastosowanie się do znaku „STOP”).

Postójunieruchomienie pojazdu niewynikające w warunków lub przepisów ruchu
drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Ogólne zasady zatrzymywania i postoju

Zatrzymanie oraz postój dozwolone są tylko w miejscu i warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Zatrzymując pojazd na jezdni, kierujący jest zobowiązany do ustawienia go jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej. Jeżeli jest określony znakiem sposób zatrzymania lub postoju należy się do niego stosować.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachowywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5m.

W czasie postoju pojazd ma być zabezpieczony przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną. Należy też zachować środki ostrożności niezbędne do uniknięcia zdarzenia drogowego (np. zabezpieczyć pojazd hamulcem postojowym przed stoczeniem się ze wzniesienia).

Ponadto, w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

Zatrzymanie i postój na chodniku

Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5t pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz
zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych
jest taka że nie utrudni im ruchu i jest nie
mniejsza niż 1,5m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku
nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Ponadto, jeżeli spełnione są warunki pkt 1 i 2 to dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego pojazdu. Dotyczy to tylko następujących pojazdów:

  • samochód osobowy o DMC do 2,5t;
  • motocykl;
  • motorower;
  • rower;
  • wózek rowerowy.

Pojazd niewymieniony powyżej może być umieszczony w całości na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. Jednak nawet wtedy pojazd ten nie może mieć dopuszczalnej masy całkowitej większej niż 2,5t.

Podczas parkowania całego pojazdu na chodniku należy zwrócić uwagę na wymóg umieszczania pojazdu przy krawędzi jezdni. Rysunek obok przedstawia nieprawidłowo zaparkowany pojazd mimo spełnienia pozostałych warunków dotyczących wymaganej szerokości
i DMC pojazdu.

Sygnalizowanie awaryjnego postoju

W przypadku kiedy jesteśmy zmuszeni do postoju na drodze z uwagi na awarię lub zdarzenie drogowe obowiązują nas następujące warunki i zasady sygnalizowania tego postoju:

Autostrady

Drogi ekspresowe

Pozostałe drogi poza obszarem zabudowanym

Pozostałe drogi
w obszarze zabudowanym

Obowiązek sygnalizowania

ZAWSZE

ZAWSZE

Na jezdni
– w miejscu gdzie jest to zabronione

W razie postoju
na jezdni w miejscu,
w którym zatrzymanie jest zabronione

Na poboczu – jeżeli pojazd nie jest widoczny
z dostatecznej odległości

Sposób sygnalizowania

Włączenie świateł awaryjnych (w przyp. ich braku – świateł pozycyjnych) oraz umieszczenie odblaskowego trójkąta ostrzegawczego
w odległości 100m
za pojazdem (na jezdni lub poboczu analogicznie do miejsca postoju pojazdu).

Włączenie świateł awaryjnych (w przyp. ich braku – świateł pozycyjnych) oraz umieszczenie odblaskowego trójkąta ostrzegawczego
w odległości 100m za pojazdem
(na jezdni lub poboczu analogicznie
do miejsca postoju pojazdu).

Włączenie świateł awaryjnych (w przyp. ich braku – świateł pozycyjnych) oraz umieszczenie odblaskowego trójkąta ostrzegawczego
w odległości 30-50m za pojazdem.

Włączenie świateł awaryjnych (w przyp. ich braku – świateł pozycyjnych) oraz umieszczenie odblaskowego trójkąta ostrzegawczego za pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż 1m.

Warto podkreślić, że uczestnicy zdarzenia drogowego w którym nie ma osób zabitych lub rannych obowiązani są usunąć swoje pojazdy z miejsca zdarzenia, tak aby nie powodowały zagrożenia lub tamowania ruchu.

Powyższe przypomnienie ma na celu uporządkowanie wiedzy na temat ogólnych zasad zatrzymywania i postoju pojazdów w miejscach gdzie jest to dozwolone. Jest to szczególnie istotne w dużych miastach gdzie nieprawidłowe parkowanie może w sposób istotny obniżać płynność i bezpieczeństwo ruchu. Właśnie z uwagi na te dwa zagadnienia wprowadza się wiele ograniczeń i zakazów zatrzymywania lub postoju, które będą tematem następnego odcinka.